Nieuwsbrief

Over Logo Limburg

Organisatie

Logo Limburg vzw, jouw partner in gezondheidspromotie en ziektepreventie!

Iedereen heeft recht op de best mogelijke gezondheid en een gezonde leefomgeving. Vlaanderen is bevoegd voor het preventief gezondheidsbeleid en werkt hiervoor rond verschillende thema’s. Vijftien Vlaamse Logo’s* zorgen ervoor dat organisaties meewerken aan de realisatie van dit preventief gezondheidsbeleid. In Limburg zijn er twee Logo’s actief: Logo regio Genk en Logo regio Hasselt. Zij bundelen hun krachten en treden naar buiten als Logo Limburg.

Je kunt bij Logo Limburg terecht voor informatie en advies op maat, wetenschappelijk onderbouwde methodieken en actie- en campagnemateriaal. Lokale besturen kunnen rekenen op een vergaande coaching van hun integraal gezondheidsbeleid. De kracht van Logo Limburg zit ook in onze netwerkfunctie. We brengen lokaal en regionaal mensen samen en zetten de neuzen in dezelfde richting.

*Logo staat voor locoregionaal gezondheidsoverleg en -organisatie

Missie

Logo Limburg vzw is de deskundige ambassadeur van preventieve gezondheid binnen haar netwerk van Limburgse lokale besturen en organisaties en streeft op die manier naar meer levenskwaliteit en gezonde levensjaren voor elke Limburger.

Visie 2016-2021
 • We begeleiden en sturen partners en netwerken binnen de sectoren lokale besturen, hulpverleners in de eerste lijn, onderwijs en werk, naar een beleidsmatige aanpak van preventieve gezondheid door een kwalitatieve en toegankelijke dienstverlening op maat van elke partner.

 • We begeleiden onze partners om:
  - Preventieve gezondheid te integreren in alle aspecten van hun werking.
  - Samen te werken, krachten te bundelen en optimaal gebruik te maken van bestaande netwerken.
  - Preventie als een evidentie te zien binnen het continuüm van preventie naar curatie en palliatie.
  - Bijzondere aandacht te hebben voor maatschappelijk kwetsbare groepen.

 • Via coaching van lokale besturen, met respect voor hun autonomie, gaan we voor een stevige inbedding van preventieve gezondheid in het lokaal beleid.

 • We staan voor een kwaliteitsvolle disseminatie* van methodieken, projecten en acties, in functie van de noden van elke organisatie en gekaderd binnen een integraal beleid.

 • Logo Limburg neemt een sterke positie in op het provinciale mesoniveau met een stevige verankering in het kleinstedelijk zorgregioniveau. Logo Limburg kan op dit niveau optimaal:
  - Expertise opbouwen en uitdragen, op vlak van kennis over methodieken en vaardigheden rond procesbegeleiding.
  - Innovatief omgaan met veranderingen en trends binnen het werkgebied, opportuniteiten zien en erop inspelen.
  - Zorgen voor verbinding tussen het lokale en Vlaams niveau om lokale noden te signaleren via de juiste weg.
  - Samenwerken met andere partners uit verschillende sectoren, die georganiseerd zijn op het provinciale niveau.

 • Het enthousiaste en deskundige team van Logo Limburg is zodanig georganiseerd dat het optimaal en efficiënt invulling kan geven aan deze missie en visie.

* Disseminatie: actief bekendmaken en doelgericht verspreiden

Voorstellingsbrochure

 

Download onze voorstellingsbrochure in pdf.

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen